Categories

Should you require any help with any information about Oi, please contact Tel: 02 9364 0111 or info@oi.org.au.

Other Languages Print this page

Other Languages

Online Inclusion thrives on being an inclusive environment for all cultures. The Oi platform has resources in other languages and links to pages or other websites that are also able to be viewed in different languages and as such is sharing in the diversity of many cultures.

Cultural and linguistic diversity is important in Australia as we have many people from many countries living here and it would not be an inclusion website without multicultural ability so we do have the ability to translate pages, just click on the "translate" button on the top right hand side of any page.

Spanish:

Inclusión en línea prospera en ser un entorno inclusivo para todas las culturas. La plataforma Oi tiene recursos en otros idiomas y enlaces a páginas o sitios web de otros que también son capaces de ser visto en diferentes idiomas y, como tal, está compartiendo en la diversidad de muchas culturas.

La diversidad cultural y lingüística es importante en Australia ya que tenemos mucha gente de muchos países que viven aquí y que no sería un sitio web de inclusión sin capacidad multicultural así que tenemos la capacidad de traducir páginas, basta con hacer clic en el botón "traducir" en la parte superior parte derecha de cualquier página.

French:

Inclusion en ligne se développe d'être un milieu de travail inclusif pour toutes les cultures. La plate-forme Oi dispose de ressources dans d'autres langues et des liens vers des pages ou d'autres sites qui sont également susceptibles d'être vus dans différentes langues et en tant que tel est le partage de la diversité des nombreuses cultures.

La diversité culturelle et linguistique est importante en Australie que nous avons beaucoup de gens de beaucoup de pays qui vivent ici et ce ne serait pas un site d'inclusion sans capacité multiculturelle si nous avons la capacité de traduire des pages, il suffit de cliquer sur le bouton "traduire" en haut à droite de n'importe quelle page.

Arabic:

إدراج الانترنت يزدهر على أن تكون بيئة شاملة لجميع الثقافات. منصة أوي لديها موارد بلغات أخرى وروابط لصفحات أو مواقع أخرى والتي هي أيضا قادرة على أن ينظر في لغات مختلفة وعلى هذا النحو يتم تبادل في تنوع ثقافات عديدة.

التنوع الثقافي واللغوي مهم في أستراليا كما لدينا العديد من الناس من بلدان عديدة تعيش هنا، وأنه لن يكون موقع على شبكة إدراجها دون القدرة متعددة الثقافات بحيث لدينا القدرة على ترجمة صفحات، فقط انقر على زر "ترجم" على رأس الجانب الأيمن من أية صفحة.

Chinese:

在线包容兴旺所有文化的包容性的环境。其他投资平台有其他语言的资源,链接到网页或其他网站可以用不同的语言来看待,因此是分享在许多文化的多样性。

文化和语言多样性是澳大利亚重要的,因为我们有来自许多国家的许多人住在这里,它会不会没有多元文化的能力,使我们有翻译的网页的能力,一个包容的网站只需点击“翻译”按钮在顶部任何页面右手边

Hindi:

ऑनलाइन समावेशन सभी संस्कृतियों के लिए एक समावेशी वातावरण होने पर पनपती. ओय मंच अन्य भाषाओं में संसाधनों की है और पृष्ठों या भी अलग अलग भाषाओं में देखा जा करने में सक्षम हैं कि अन्य वेबसाइटों के लिंक और इस तरह के रूप में कई संस्कृतियों की विविधता में साझा कर रहा है.

अभी शीर्ष पर "अनुवाद" बटन पर क्लिक करें, हम यहां रहने वाले कई देशों से कई लोगों की है और यह हम पृष्ठों का अनुवाद करने की क्षमता है तो बहुसांस्कृतिक क्षमता के बिना एक समावेश वेबसाइट नहीं होगा के रूप में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण है किसी भी पृष्ठ के दाहिने हाथ की ओर.

Turkish:

Çevrimiçi İçerme tüm kültürler için kapsayıcı bir ortam olmaktan büyür.Oi platformu başka dillerde kaynaklara sahiptir ve sayfaları veya farklı dillerde görüntülenebilmektedir edebiliyoruz diğer web sitelerine bağlantılar ve gibi birçok kültürlerin çeşitliliği paylaşıyor.

Sadece üstüne "tercüme" butonuna tıklayın, burada yaşayan birçok ülkeden birçok insan var ve biz sayfaları çevirmek için yeteneği var bu yüzden çok kültürlü yeteneği olmadan bir içerme et olmaz gibi kültürel ve dilsel çeşitlilik Avustralya'da önemli herhangi bir sayfanın sağ tarafında.

Vietnamese:

Bao gồm trực tuyến phát triển mạnh trên là một môi trường toàn diện cho tất cả các nền văn hóa. Nền tảng Oi có nguồn tài nguyên trong các ngôn ngữ khác liên kết đến các trang hoặc các trang web khác cũng có thể được xem bằng các ngôn ngữ khác nhau và như vậy là chia sẻ trong sự đa dạng của nhiều nền văn hóa.

Đa dạng văn hóa và ngôn ngữ là quan trọng tại Úc như chúng tôi có nhiều người đến từ nhiều quốc gia sống ở đây và nó sẽ không phải là một trang web bao gồm không có khả năng đa văn hóa vì vậy chúng tôi không có khả năng dịch các trang, chỉ cần nhấp vào nút "dịch" trên đầu bên tay phải của bất kỳ trang nào.


There are also helpful links also about multiculturalism:

Harmony Day - www.harmony.gov.au/

Positive Partnerships (Autism information in other languages)  - www.positivepartnerships.com.au/translated-information

Australian Multicultural Community Services - www.amcservices.org.au/

Raising Children Network - raisingchildren.net.au/articles/multicultural.html

Queensland Government Support Group - www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory

City of Sydney Council - www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/multicultural-communities

Multicultural Communities Council Gold Coast - mccgc.com.au/

Carers NSW - www.carersnsw.org.au/how-we-help/support/multicultural

Multicultural Mental Health Australia - www.mhima.org.au/

Multicultural disability Advocay Assciation - www.mdaa.org.au/

WA Womens Support - www.ishar.org.au/services/carers/

People with Disability - www.pwd.org.au/library/internet-links.html

Canterbury Multicultural Aged and Disability Support Service - www.multiculturalagedcare.org.au

Y-Foundation - yfoundations.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=124

SA Government - www.sa.gov.au/topics/seniors/non-english-speaking-background/multicultural-services

Getting the right help: http://www.gettingtherighthelp.org.au